Corona en Afgelastingen
Update: 27/11/2021 om 09:40u
Provinciaal Allerlei Corona en Afgelastingen
Laatste update: 27/11/2021 om 09:40u
Eenvoudige software voor correcte premiebetalingen aan spelers en trainers.
www.sportspay.be
Meer info...
Onafhankelijk maandblad
www.demaand.be
Meer info...
VOETBAL VLAANDEREN - AFGELASTE WEDSTRIJDEN WEGENS CORONABESMETTING(EN)

- Indien er in de provinciale herenreeksen op zaterdag of zondag ÚÚn of meerdere wedstrijden wegens coronabesmetting(en) wordt of worden afgelast, dan geldt in principe de tweede woensdag volgend op dat weekend als nieuwe wedstrijddatum. Maar de clubs kunnen eventueel ook een andere datum vragen en/of overeenkomen.

- Bij afgelastingen door corona in het provinciale damesvoetbal en in het recreatieve heren- en damesvoetbal wordt er door het Provinciaal ComitÚ een nieuwe wedstrijddatum gezocht.

- Dit is de nieuwe procedure die sinds september 2021 in voege is bij COVID-besmettingen na kantooruren (vanaf vrijdag 17 uur).
1. De club geeft forfait via e-kickoff, en mailt de nodige attesten door.
2. Na controle op maandag zet het secretariaat van de Provinciale Bond de wedstrijd op "Uitgesteld", indien er door de club(s) voldoende en correcte attesten qua besmetting en/of quarantaine werden doorgestuurd.
>>> !! Indien een club deze administratieve regeling en het doorsturen van de covid-attesten niet correct en volledig uitvoert, dan bestaat de kans dat er achteraf door het Provinciaal ComitÚ, conform het reglement, een forfaitnederlaag wordt uitgesproken.

>>> Lees het volledige VV-PROTOCOL BIJ BESMETTINGEN in detail voor het seizoen 2021-2022 in PDF.

Zowel Bart Timmermans, voorzitter van het Provinciaal ComitÚ Antwerpen, als Marc Van Craen, voorzitter van "Voetbal Vlaanderen", gaven in GVA van 24 november 2021 antwoord op vragen en opmerkingen van zowel de krant als de provinciale clubs. Hieronder geven we integraal de teksten, zoals ze in de krant verschenen (copyright GVA).

>> Bart Timmermans: Clubs hebben tot vrijdagavond de tijd om een match uit te stellen. Om misbruik te vermijden, moet het wel over minstens vijf spelers gaan die de voorbije vier weken op het scheidsrechtersblad stonden. In principe moeten de matchen op woensdag herspeeld worden, maar we laten ook afwijkingen toe, als clubs bijvoorbeeld alleen op dinsdag of op donderdag over het veld kunnen beschikken. In de rand rond Antwerpen spelen soms meerdere clubs op dezelfde velden en dan is dat niet altijd zo makkelijk te regelen.

>> Marc Van Craen: Er moeten vijf attesten aangetoond kunnen worden ten laatste 24 uur na de geplande wedstrijddatum. Er is wel een uitzondering: als zowel de doelman als de tweede doelman positief is, wordt de wedstrijd ook uitgesteld. In geval van twijfel is het voor spelers altijd mogelijk een zelftest te doen. Als die positief is, kunnen ze bij de huisarts of dokter van wacht een attest bekomen. We doen dit (de tweede woensdag na het uitstel, red.VBE) omdat we de competitie zo vlug mogelijk willen afwerken. Clubs die niet over een goedgekeurde lichtinstallatie beschikken, moeten zelf een oplossing zoeken bij een bevriende club.


VOETBAL VLAANDEREN - CORONAPROTOCOL

Aan het begin van de nieuwe voetbalcompetitie staat ook "Voetbal Vlaanderen" even stil bij de risico's en de gevolgen van een coronabesmetting. Daarom werd er een protocol opgesteld dat geldt voor alle competities, georganiseerd door Voetbal Vlaanderen, voor het seizoen 2020-2021.

Wat als een speler of speelster, een trainer, een bestuurder of een scheidsrechter getroffen wordt door covid19, en hij of zij in quarantaine moet. Wat zijn de gevolgen voor de competitie en welke maatregelen moet een persoon of club in dat geval ondernemen?

Bekijk dit uitgebreide protocol dat in een pdf-file werd gegoten, en waarin ook alle links naar verder informatie staan.
Die file kan u best downloaden en/of bewaren. Klik HIER.

VOETBAL VLAANDEREN - ALGEMENE REGELS
BIJ HET STOPZETTEN OF VERVROEGD AFBREKEN VAN DE KAMPIOENSCHAPPEN
Voetbal Vlaanderen
* Indien, door een heropflakkering van de coronapandemie of door andere externe oorzaken, de kampioenschappen
van het amateurvoetbal georganiseerd door Voetbal Vlaanderen voortijdig stopgezet of onderbroken dienen te worden,
zullen onderstaande basisregels gevolgd worden.
** Deze gelden voor zowel het veldvoetbal, het futsal als het minivoetbal, zowel mannen als vrouwen.

>> Deze algemene regels voor het seizoen 2020-2021 werden goedgekeurd door de Vlaamse Studiecommissie, het Bestuur en de Algemene Vergadering van Voetbal Vlaanderen. Niet voorziene gevallen zullen door het Bestuur van Voetbal Vlaanderen worden beslecht.
1. Het stopzetten van de kampioenschappen is een bevoegdheid van het Bestuur van Voetbal Vlaanderen rekening houdend met algemene richtlijnen van de overheid.

2. Indien de kampioenschappen worden stopgezet en nadien opnieuw hernomen worden zal in het veldvoetbal de initiŰle volgorde van de speeldagen behouden blijven. Een voorbeeld: het kampioenschap wordt stopgezet na speeldag 5 : bij de heropstart zal er aangevat worden met speeldag 6.
- In het futsal en minivoetbal echter zal bij het herstarten van de kampioenschappen de oorspronkelijke kalender behouden blijven. Een voorbeeld: het kampioenschap wordt stopgezet na speeldag 5 : indien het kampioenschap 12 speeldagen stil ligt, zal bij heropstart speeldag 18 gespeeld worden.

3. De organisatiecomitÚs zullen er over waken om uitgestelde of te herspelen wedstrijden zo snel als mogelijk te laten spelen.
- Wedstrijden op het terrein van clubs zonder goedgekeurde verlichting kunnen ook plaatsvinden in de midweek, voor zover de zichtbaarheid dit toelaat tot het einde van de wedstrijd.
- Voor wedstrijden op het terrein van clubs met een goedgekeurde verlichting, kunnen de clubs verplicht worden de wedstrijd te spelen in de midweek.
- De organisatiecomitÚs kunnen echter ook beslissen om deze wedstrijden te doen spelen in het eerste vrije weekend, voor zover dit geen vertraging meebrengt opdat alle clubs hetzelfde aantal wedstrijden zullen hebben gespeeld.

4. De uiterste datum voor het spelen van kampioenschaps- of eindrondewedstrijden is bepaald op 30 mei 2022.
- Hiertoe kunnen de organisatiecomitÚs beslissen om in de maanden april en mei twee wedstrijden per week in te plannen.
- Indien in het veldvoetbal de thuisploeg niet over een speelveld met goedgekeurde verlichting beschikt, vangen de midweekwedstrijden aan om 18u30 of later voor zover de zichtbaarheid dit toelaat tot het einde van de wedstrijd.

VOOR HET SEIZOEN 2021-2022 GELDT DE ONDERSTAANDE REGELING NIET ! IN HET GEVAL VAN STOPZETTING ZAL VOETBALVLAANDEREN EEN BESLISSING NEMEN OVER DE PROCEDURES EN PROTOCOLS.
5. Indien de kampioenschappen definitief worden stopgezet nadat de meerderheid (de helft + 1) van de clubs minstens eenmaal tegen elkaar gespeeld hebben of 50 procent van de geplande wedstrijden gespeeld hebben, zal de sportieve eindstand van het kampioenschap opgemaakt worden op het ogenblik van het stopzetten van de kampioenschappen.
- Indien niet alle clubs van een reeks hetzelfde aantal wedstrijden hebben betwist, worden door toepassing van de regel van drie alle ploegen op hetzelfde aantal wedstrijden geplaatst als de ploeg die het meeste aantal wedstrijden gespeeld heeft. Het aantal punten, overwinningen en andere reglementaire criteria worden op dezelfde wijze aangepast. Deze resultaten worden afgerond tot op 2 decimalen na de komma.
- In voorkomend geval worden hier ook de licentieregels op toegepast, om een definitief eindklassement te bekomen.
- De aldus bekomen eindrangschikking duidt de kampioenen aan en desgevallend andere reglementair voorziene stijgers en dalers, conform de bestaande criteria (bondsreglement en, desgevallend, de provinciale modaliteiten).

6. Indien de kampioenschappen definitief worden stopgezet voordat de meerderheid (50 procent + 1) van de clubs minstens eenmaal tegen elkaar gespeeld hebben of 50 procent van de geplande wedstrijden gespeeld hebben, zullen deze kampioenschappen geannuleerd worden. Dit betekent dat er dan geen stijgers en dalers worden aangeduid.
>> Het volgende seizoen zal starten met dezelfde deelnemers in dezelfde afdeling als in het geannuleerd kampioenschap.
>> Eventueel vrijkomende plaatsen ingevolge het verdwijnen van een club (bijvoorbeeld door fusies, algemeen forfait, niet meer inschrijvenů.) zullen niet worden ingevuld.

7. Eindrondes zullen enkel worden gespeeld als het kampioenschap volledig is afgewerkt en er voldoende tijd overblijft om deze eindrondes te spelen uiterlijk 30 mei 2021 (zie punt 3).
- De organisatiecomitÚs kunnen desgevallend beslissen om het format van deze eindrondes (bv. 1 wedstrijd in plaats van heen- en terugwedstrijd) en de eraan gekoppelde modaliteiten aan te passen.

8. Indien het spelen van eindrondes niet mogelijk is, worden stijgers en dalers over de reeksen heen aangeduid :
- Vooreerst worden de clubs die op dezelfde plaats eindigden (tweedes,..., voorlaatsten...) in het eindklassement van de verschillende reeksen onderling vergeleken aan de hand van het aantal punten (en volgende criteria zoals bepaald in het reglement).
- Indien niet alle clubs die vergeleken worden hetzelfde aantal wedstrijden hebben betwist, worden door toepassing van de regel van drie alle ploegen op hetzelfde aantal wedstrijden geplaatst als de ploeg die het meeste aantal wedstrijden gespeeld heeft. Het aantal punten, overwinningen en andere reglementaire criteria worden op dezelfde wijze aangepast. Deze resultaten worden afgerond tot op 2 decimalen na de komma.

9. Indien het spelen van eindrondes niet mogelijk is, wordt het principe van vergelijken over de reeksen heen niet toegepast indien het gaat over reeksen van verschillende afdelingen en/of van verschillende vleugels.

10. Nu al wordt bepaald dat in het voetbal, volgende regels gelden :
- Voor wat betreft de interprovinciale eindronde, zal dit in de praktijk worden toegepast voor de vijf clubs die als eerste niet rechtstreekse stijger eindigden in hun provincie.
- In toepassing van punt 9, wordt de eindronde 1e Nationale (de vroegere 1e afdeling amateurs) als niet bestaande beschouwd.
- Hierdoor vervalt ook de eindronde "stijgen 2e afdeling amateurs".
- Indien er een bijkomende stijger uit 2e afdeling amateurs zou moeten worden aangeduid om een vrijgekomen plaats in 1e Nationale afdeling in te nemen, zal deze eerst worden aangeduid door de vleugel waartoe de te vervangen club uit 1e Nationale afdeling behoort.
- Indien deze vrijgekomen plaats(en) het gevolg is (zijn) van het feit dat meer dan drie clubs van 1e Nationale amateurs hun licentie voor deze afdeling niet behaald hebben, wordt er als volgt tewerk gegaan:
- De clubs zonder licentie worden gerangschikt volgens de plaats die ze hebben bekleed in de eindrangschikking van het kampioenschap.
- De drie laatste clubs vervangen de normale dalers van de afdeling, terwijl elke andere club die geen licentie behaalde eveneens daalt en eerst vervangen wordt door een club van de vleugel waartoe de te vervangen club behoort.

11. Behalve in uitzonderlijke omstandigheden, vast te stellen door het bestuur, kunnen geen ploegen in overtal worden toegevoegd

** Lees ook de beslissingen (van januari en februari 2021) van de Crisiscel van de Voetbalbond, in verband met het geannuleerde en dus "blanco" seizoen 2020-2021 in het amateurvoetbal. Die beslissingen kan u nalezen in een pdf-bestand.
Klik hier.


Het copyright van alle gepubliceerde gegevens over "Voetbal Vlaanderen" op deze pagina is exclusief in handen van de Koninklijke Belgische Voetbalbond RBFA (c).